בני מוכתר

על פי בני מוכתר, התכנית להעלאת הפריון בתעשייה מציעה דרכי פעולה שונות, אשר יש בהן בכדי לשפר את מדדי הפריון בלפחות 30% ובכך להעלות את רמת פריון העבודה במפעל. 

התכנית מעניקה סיוע כספי למפעלים בעבור ביצוע "התכנית להעלאת פריון העבודה". הסיוע ינתן  על בסיס הקצאה תחרותית.

 

מי זכאי לגשת

 1. תאגיד שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית למעט כל אחד מאלה: מכרה, מפעל אחר שפעילותו, כולה או חלקה, היא הפקה של משאב טבע כהגדרת מונחים אלה בסעיף 20א לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011, מפעל לחיפוש או להפקה של נפט כהגדרתו בחוק הנפט, התשי"ב-1952, מפעל חקלאי מאושר כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980.
 2. יובהר כי, תאגיד שעיסוקו במתן שירותי כח אדם של עובדיו לעבודה אצל הזולת, בהתאם להגדרת "קבלן כוח אדם" לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, לא יחשב למפעל.
 3. לא יינתן סיוע לתאגיד סטטוטורי וכן לא יינתן סיוע לחברה ממשלתית.
 4. לא יינתן סיוע לתאגיד ללא כוונת רווח.

באחד מענפי התעשייה המסורתית או התעשייה המעורבת מסורתית, המוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי העוצמה הטכנולוגית.

המיקום הגיאוגרפי של המפעל

מחוז צפון כהגדרתו במשרד הפנים.

היקף מחזור המכירות של המפעל

 1. מפעל קטן - מפעל אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה לא פחתו מ- 20 מיליון ש"ח ולא עלו על 75 מיליון ש"ח.
 2. מפעל בינוני - מפעל אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה לא פחתו מ-75 מיליון ש"ח ולא עלו על 200 מיליון ש"ח.

 

מספר העובדים במפעל

בין 250-20 עובדים

השיפור הנדרש במדדי הפריון

שיפור של לפחות 30% במדדי פריון העבודה (ערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה).

תקרת ההשקעות המזכות

 1. מפעל קטן - תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון ש"ח.
 2. מפעל בינוני - תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 10 מיליון ש"ח.

ההשקעות המזכות

 1. השקעות הון – ציוד ומכונות חדשים מתקדמים; ציוד תעבורה לשימוש בתוך תחומי המפעל (למעט רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה); התקנת ציוד; מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור.
 2. השקעות רכות - שיפור המצוינות התפעולית (OPEX). הואיל ועסקינן בתהליכי ניהול, תכנון, מדידה ובקרה, הסיוע יינתן בהתאם למדדי ביניים שיוצגו בתכנית להעלאת פריון העבודה; הכשרות מקצועיות לרבות הבאת מומחים מחו"ל לצורך כך ועפ''י כל דין, שירותי ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים ו/או יעוץ לחדשנות מוצרים בלבד והגדלת הערך המוסף.

 

שיעור הסיוע

 1. מפעל קטן - שיעור הסיוע הוא 30% מסך ההשקעות המזכות המאושרות, אך לא יותר מ-1.5 מיליון ש"ח;
 2. מפעל בינוני - שיעור הסיוע הוא 30% מסך ההשקעות המזכות המאושרות, אך לא יותר מ-3 מיליון ש"ח.

כמו כן, נקבע  בחלק מתנאי הסף, כי מבקש הסיוע לא קיבל או מקבל סיוע כספי ממשלתי עבור ההשקעות המזכות הנזכרות בבקשתו וכי אינו זכאי לקבל סיוע על פי חוק לעידוד השקעות הון.

החלוקה בין ההשקעות ההוניות להשקעות הרכות

בין 70%-80% מסך ההשקעות המזכות עבור השקעות הוניות, ובין 30%-20% בהתאמה עבור השקעות רכות. יובהר, כי סך החלוקה בין סוגי ההשקעות רכות והוניות צריך להיות 100%.

משך הסיוע- 36 חודש

בקשות ניתן להגיש עד 3.12.17

לכתבה נוספת הנוגעת לרואה חשבון בני מוכתר

הערה:  רואה החשבון בני מוכתר מדגיש, כי מטרת כתבה זו הינה להביא מידע בנושא התוכנית לפריון עבודה בתעשייה, ובהתאם אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם מקצועי מוסמך.

.

 

 

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו