חדשות אשדוד

 
 
       
       
       
 
שבוע טוב לכל אוהבנו וחביבנו .
מתקרבים ובאים אנו לימי הרחמים והסליחות ומי שעיניו בראשו הוא מתחיל
לאסוף פרקליטים וזכויות לקראת יום הדין .
והינה כל מצווה לידך על תחמיצנא השתדל בדבר זה בתקופה זו יותר מכל השנה כולה .
ונוסיף על כך את צוק העייתים אשר בו אנו נמצאים אשר התירדות ודאגות הנפש
גוברות מיום ליום . בכל יום צערתו מרובה משל חברו.
ולכן ישנן מצוות אשר כוחם או סגולתם מיוחדות לעמוד בזמנים ובשעות קשות
ולכן יקפיד בהם ביותר האדם בזמנים אלו ולא רק על עצמו אלא ישתדל לחזק
ולקרב אחרים לקיים את המצוות החשובות הללו
ישנה מצווה אשר סגולתיה גדולות ונצורות והיא: מצוות טלית קטן ! אשר כף
החיים בסימן כ'ד כתב בשם תיקוני הזוהר תיקון חי' ,ציצית היא סגולה להיות
מחוסה מכל מזיקים ומלכי חבלה.
כך מובה בשם הזוהר הקדוש וכל מי שמקפיד בטלית קטן ניצל מעין רעה .
ומובא משם הקדמונים שכל המעביר ציצית על עינו שקורא פרשת ציצית יהיה
מובטח שלא יבוא לידי עיורון בעניו והמגן אברהם בסימן כ'א :בשם הארי הקדוש
ויש לישון בטלית קטן ויועיל מאוד לבטל כוחות החיצונים
ואמרו חז'ל הזהיר במצוות ציצית זוכה ורואה את פני השכינה . ומובא שאלו
אשר יקפידו במצוות ציצית ישארו לקץ הימים.
ויודע אשר מובא בכריה ח' הובאו עשרה אנשים מכל לשונות הגווים והחזיקו
בכנף איש יהודי ואמרו חז'ל על זה שבת לב' כל הזהיר במצות ציצית זוכה
ומשלשים לו שני אלפיים ושמונה מאות עבדים.
וכחוזרים על כל דברים מסוגלים אלו כמה שמחה יהיה בליבנו שזכינו לזכות
גדולה אשר נתן לנו הקדוש את המצוות הטלית קטן ,
ובנפשנו מיום אשר קהילת קודש שובה ישראל נוסדה בכל פעם אשר היה עת צרה
בישבתינו הקדושות בעניני פרנסת הישיבה ודוחק לשלם התשלומים היינו מבקשים
מעושי המלאכה לכו ותחזקו יהודים במצוות ציצית ובכל פעם שיהודים לקחו
עליהם מצווה קדושה זו בדרך ניסים מעל הטבע ה' ב"מרחק תביא לחמה" וראינו
במוכך הפסוק "מצמיח ישועות "לכן נקפיד על מצוות וטלית קטן וכן נקרב
יהודים ולזכותכם במצווה רמה זו .
וידוע דברי הנועם אלימלך פרשת נוח: בכל דור ודר יש שורש לתקן מצווה
מיוחדת מכל המצוות למשל בדור הזה יש צורך לתקן מצוות ציצית יותר משאר
המצוות.
חשנו בדעתינו להקשות קושייה, כאשר תמר בקשה עירבון מיהודה בקשה את
הפתילים שהם הציצית וחשבנו להקשות מדוע בקשה דווקא את הציצת כערבון? מדוע
לא ביקשה דבר אחר? אלא חשבנו לפרש ולומר הגמרא' במסכת מנחות מ'ד מספרת
מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית ,
שמע שיש אישה לא טובה במקום רחוק שנוטלת ארבע מאות זהובים על שכרה שכר
ארבע מאות זהובים וקבעה לו זמן שהגיע זמנו,
הלך וישב על פתח ביתה נכנסה שפחתה ואמרה לה אותו אדם ששיגר לך ארבע מאות
זהובים בא ויושב על הפתח אמרה לה יכנס נכנס הציע לו שבעה מיטות שש של כסף
ואחת של זהב ובן כל אחד ואחד סולם של כסף ועליונה של זהב ,ועלתה ואף הוא
עלה וכו,' רגע לפני העברה נשמטו ארבע ציצותו וטפחו על פניו נשמט וישב על
גבי הקרקע ואף היא נשמטה על הקרקע, עמדה ונשבעה שאינה מניחה אותו לצאת
מביתה עד שיומר לה אם הוא ראה איזה שהוא מום אמר לה העובדה שלא ראיתי
אישה יפה כמותך אלא מצווה אחת ציוה אלקינו וציצית שמה וכו,' אמרה לו איני
מניחתך עד שתאמר לי מה שמך מה שם עירך? ומה שם רבך? ושם בית מדרשך? שבו
אתה לומד תורה, כתב ונתן לה בידה עמדה וחלקה כל נכסיה שליש למלכות, שליש
לעניים, ושליש נטלה בידה ,חוץ מאותם הצעות, ובאה לבית מדרשו של רבי חייא
אמרה לו רבי צוו עליי ויעשו לי גייורת, ועלפי דברי הגמרא הזו יובן מדוע
תמר בקשה מיהודה את הפתילים שהם ציצית, פחדה שמה יטפחו הם על פניו
וירחיקו אותו ממנה ולא תזכה ללדת ילדים מיהודה אשר ממנה ימצא מלך המשיח ,
רואים אנו כוחה של מצוות ציצית ,שר מצילנו מכל רע וכמה ונשמר האדם ומקפיד
על הציצית כוחה מגן עליו, וידוע ששאול המלך רדף בכל כוחו את דוד המלך
וניסה להורגו בכל מקום באחד הימים נכנס שאול למערה לעשות את צרכיו דוד
המלך היה בתוך המערה, ובא בהצנא וחתך את טליתו את הציצית של שאול המלך,
ומובא בילקוט שאמר ה' לדוד מה הבדל בן קוטע ציצית וקוטע ראש? חשנו להקשות
בוודאי יש הבדל גדול בין קוטע ציצית לקוטע ראש אם כך מה הקשר בין הדברים?
אלא יובן שורש כל המצוות נמצא במצוות ציצית ואם קוטעים אותה כקוטעים ראש
של אדם שמאותו הרגע אין חיים לאדם לכן נשמור ינצור האדם בכל כוחו במצווה
זו ויזכה את בני משפחתו וחבריו ובזכות זה ניזכה בכל הנאמר ועוד לדברים
רבים שלמים ונזכה לגאולה שלמה
09:02 / 25.07.10
 
שבוע טוב לכל אוהבנו וחביבנו .
מתקרבים ובאים אנו לימי הרחמים והסליחות ומי שעיניו בראשו הוא מתחיל
לאסוף פרקליטים וזכויות לקראת יום הדין .
והינה כל מצווה לידך על תחמיצנא השתדל בדבר זה בתקופה זו יותר מכל השנה כולה .
ונוסיף על כך את צוק העייתים אשר בו אנו נמצאים אשר התירדות ודאגות הנפש
גוברות מיום ליום . בכל יום צערתו מרובה משל חברו.
ולכן ישנן מצוות אשר כוחם או סגולתם מיוחדות לעמוד בזמנים ובשעות קשות
ולכן יקפיד בהם ביותר האדם בזמנים אלו ולא רק על עצמו אלא ישתדל לחזק
ולקרב אחרים לקיים את המצוות החשובות הללו
ישנה מצווה אשר סגולתיה גדולות ונצורות והיא: מצוות טלית קטן ! אשר כף
החיים בסימן כ'ד כתב בשם תיקוני הזוהר תיקון חי' ,ציצית היא סגולה להיות
מחוסה מכל מזיקים ומלכי חבלה.
כך מובה בשם הזוהר הקדוש וכל מי שמקפיד בטלית קטן ניצל מעין רעה .
ומובא משם הקדמונים שכל המעביר ציצית על עינו שקורא פרשת ציצית יהיה
מובטח שלא יבוא לידי עיורון בעניו והמגן אברהם בסימן כ'א :בשם הארי הקדוש
ויש לישון בטלית קטן ויועיל מאוד לבטל כוחות החיצונים
ואמרו חז'ל הזהיר במצוות ציצית זוכה ורואה את פני השכינה . ומובא שאלו
אשר יקפידו במצוות ציצית ישארו לקץ הימים.
ויודע אשר מובא בכריה ח' הובאו עשרה אנשים מכל לשונות הגווים והחזיקו
בכנף איש יהודי ואמרו חז'ל על זה שבת לב' כל הזהיר במצות ציצית זוכה
ומשלשים לו שני אלפיים ושמונה מאות עבדים.
וכחוזרים על כל דברים מסוגלים אלו כמה שמחה יהיה בליבנו שזכינו לזכות
גדולה אשר נתן לנו הקדוש את המצוות הטלית קטן ,
ובנפשנו מיום אשר קהילת קודש שובה ישראל נוסדה בכל פעם אשר היה עת צרה
בישבתינו הקדושות בעניני פרנסת הישיבה ודוחק לשלם התשלומים היינו מבקשים
מעושי המלאכה לכו ותחזקו יהודים במצוות ציצית ובכל פעם שיהודים לקחו
עליהם מצווה קדושה זו בדרך ניסים מעל הטבע ה' ב"מרחק תביא לחמה" וראינו
במוכך הפסוק "מצמיח ישועות "לכן נקפיד על מצוות וטלית קטן וכן נקרב
יהודים ולזכותכם במצווה רמה זו .
וידוע דברי הנועם אלימלך פרשת נוח: בכל דור ודר יש שורש לתקן מצווה
מיוחדת מכל המצוות למשל בדור הזה יש צורך לתקן מצוות ציצית יותר משאר
המצוות.
חשנו בדעתינו להקשות קושייה, כאשר תמר בקשה עירבון מיהודה בקשה את
הפתילים שהם הציצית וחשבנו להקשות מדוע בקשה דווקא את הציצת כערבון? מדוע
לא ביקשה דבר אחר? אלא חשבנו לפרש ולומר הגמרא' במסכת מנחות מ'ד מספרת
מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית ,
שמע שיש אישה לא טובה במקום רחוק שנוטלת ארבע מאות זהובים על שכרה שכר
ארבע מאות זהובים וקבעה לו זמן שהגיע זמנו,
הלך וישב על פתח ביתה נכנסה שפחתה ואמרה לה אותו אדם ששיגר לך ארבע מאות
זהובים בא ויושב על הפתח אמרה לה יכנס נכנס הציע לו שבעה מיטות שש של כסף
ואחת של זהב ובן כל אחד ואחד סולם של כסף ועליונה של זהב ,ועלתה ואף הוא
עלה וכו,' רגע לפני העברה נשמטו ארבע ציצותו וטפחו על פניו נשמט וישב על
גבי הקרקע ואף היא נשמטה על הקרקע, עמדה ונשבעה שאינה מניחה אותו לצאת
מביתה עד שיומר לה אם הוא ראה איזה שהוא מום אמר לה העובדה שלא ראיתי
אישה יפה כמותך אלא מצווה אחת ציוה אלקינו וציצית שמה וכו,' אמרה לו איני
מניחתך עד שתאמר לי מה שמך מה שם עירך? ומה שם רבך? ושם בית מדרשך? שבו
אתה לומד תורה, כתב ונתן לה בידה עמדה וחלקה כל נכסיה שליש למלכות, שליש
לעניים, ושליש נטלה בידה ,חוץ מאותם הצעות, ובאה לבית מדרשו של רבי חייא
אמרה לו רבי צוו עליי ויעשו לי גייורת, ועלפי דברי הגמרא הזו יובן מדוע
תמר בקשה מיהודה את הפתילים שהם ציצית, פחדה שמה יטפחו הם על פניו
וירחיקו אותו ממנה ולא תזכה ללדת ילדים מיהודה אשר ממנה ימצא מלך המשיח ,
רואים אנו כוחה של מצוות ציצית ,שר מצילנו מכל רע וכמה ונשמר האדם ומקפיד
על הציצית כוחה מגן עליו, וידוע ששאול המלך רדף בכל כוחו את דוד המלך
וניסה להורגו בכל מקום באחד הימים נכנס שאול למערה לעשות את צרכיו דוד
המלך היה בתוך המערה, ובא בהצנא וחתך את טליתו את הציצית של שאול המלך,
ומובא בילקוט שאמר ה' לדוד מה הבדל בן קוטע ציצית וקוטע ראש? חשנו להקשות
בוודאי יש הבדל גדול בין קוטע ציצית לקוטע ראש אם כך מה הקשר בין הדברים?
אלא יובן שורש כל המצוות נמצא במצוות ציצית ואם קוטעים אותה כקוטעים ראש
של אדם שמאותו הרגע אין חיים לאדם לכן נשמור ינצור האדם בכל כוחו במצווה
זו ויזכה את בני משפחתו וחבריו ובזכות זה ניזכה בכל הנאמר ועוד לדברים
רבים שלמים ונזכה לגאולה שלמה
09:01 / 25.07.10
   
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה